Welkom, veilig en uitgedaagdgym samen

Voor een optimale ontwikkeling is het nodig dat kinderen zich welkom, veilig en uitgedaagd voelen. Dit geldt uiteraard ook voor het team en voor andere aanwezigen in de school. Heldere afspraken en regels over gewenst gedrag in de school en in de groep dragen hieraan bij. Op de Zuiderzee zijn duidelijke afspraken gemaakt over welk gedrag gewenst is. Kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag. Gewenst gedrag wordt door de leerkrachten aangeleerd en gestimuleerd.

 

 

 

 

Anti pestbeleid

Pesten is een serieus probleem dat op elke school voorkomt. Op de Zuiderzee proberen we pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. De sfeer in de klassen en in de hele school is daarom van groot belang. Om het ontstaan van een positieve groep te bevorderen, besteden wij vooral in het begin van een nieuw schooljaar veel aandacht aan groepsvormende activiteiten en het aanleren en implementeren van klassenregels, schoolregels en routines. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Grip op de groep’. Kinderen leren hun grenzen aangeven en omgaan met grensoverschrijdend gedrag van anderen.

In de klas, de school en op het plein is er toezicht van leerkrachten en andere volwassenen. Deze stimuleren de naleving van regels, een goede omgang met elkaar en signaleren ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag wordt direct ingegrepen.

Helaas speelt pestgedrag zich vaak af buiten het zicht van de leerkracht. Niet ieder kind durft dit gedrag vervolgens bij de leerkracht te melden. Wij vinden het daarom van groot belang dat ouders zo snel mogelijk contact op nemen met de leerkracht, als er signalen zijn van pestgedrag. Wij handelen vervolgens volgens het pestprotocol dat is opgesteld door ons bestuur:

http://www.absascholengroep.nl/images/docs/anti-pest-protocol.pdf