Ouders, school en leerling zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Hierbij heeft ieder een eigen rol. Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Regelmatig vragen waar uw kind mee bezig is, af en toe binnen komen om te kijken naar werk dat uw kind gemaakt heeft of samen informatie en/of materialen zoeken bij het thema dat aan de orde is, zijn voorbeelden van deze betrokkenheid. Wij toetsen ook regelmatig de tevredenheid van ouders.

U kunt ook betrokken zijn bij activiteiten in de klas door u aan te melden als klassenouder of luizenouder of als lid van de oudervereniging (OV). Ook kunt u meedenken en meepraten in de medezeggenschapsraad (MR).

Parent Association

A good collaboration between school and parents/caregivers contribute to optimal development of the child. Ask what the child is currently doing in school, visit the classroom to see the work they have done, or to search for information/materials regarding the theme; these are all examples of parent involvement. We check parent contentment regularly. You may also want to be more involved in school activities, by becoming class parent, or a member of the Parent Association (OV). You can join in the Participation Counsil (MR).

Oudervereniging (Parent Association)  

Naast de reguliere lessen op school, vinden er allerlei activiteiten plaats die buiten het aanbod van de school vallen. Deze activiteiten zijn net zo belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en dragen bij aan het plezier dat kinderen (maar ook ouders en leerkrachten) beleven aan school. De volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasfeest
 • Koningsdag
 • Avondvierdaagse
 • Ouderborrel
 • Koffieochtenden

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de Oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leerkrachten, de klassenouders, de nieuwsbrief en per mail hopen we iedere keer een passend beroep u te kunnen doen.

Besides the regular classes in school, multiple extra-curricular activities are organized. These activities are important to child development and attribute to the positive opinion of children, teachers and parents, regarding the school. The following activities are organized and/or financed by the Parent Association yearly:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasfeest
 • Koningsdag
 • Avondvierdaagse
 • Ouderborrel
 • Koffieochtenden

Besides the yearly voluntary parent contribution, the Parent Association may regularly ask for help with the various activities. Through teachers, class parents, and the digital newsletter we hope to make an appropriate appeal to the parents.

Hoe werkt de oudervereniging? How does the Parent Association work?

De oudervereniging komt maandelijks samen om de activiteiten die op het programma staan te bespreken en voor te bereiden. Deze vergaderingen duren ongeveer 1,5 uur. De verschillende activiteiten zijn verdeeld over kleinere teams, die per activiteit gemiddeld nog 2 keer bijeenkomen om alles te organiseren. Bent u beschikbaar om zo nu en dan te helpen bij de activiteiten voor de kinderen? Meld u aan via ov@abbsdezuiderzee.nl.

The Parent Association meets monthly to address and prepare the planned activities. These meetings last about 1,5 hrs. The different activities are divided in smaller teams, who will meet an additional 2 or 3 times per activity. Are you available to help out in organizing childrens activities? Please sign up through ov@abbsdezuiderzee.nl.

Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed? What is the parent contribution used for?

Waar uw geld aan werd besteed/ What we spent your money on in 2020-2021
Hoofd-kostenposten/ Major areas of OV expenditure Budget
Klassengeld –

Leraren kunnen het OV vragen om te betalen voor zaken die de klas een betere plek maken voor de kinderen.

Teachers can ask the OV to pay for things that will make the classroom a better place for the students to learn. 

€2,500

 

 

 

Vieringen/Celebrations –

Het OV organiseert en betaalt Sinterklaas en kerst activiteiten, de winterdisco en enkele andere sociale evenementen voor de kinderen.

The OV organizes and pays for Sinterklaas and Kerst activities, the winter disco and a few other regular social events and celebration for the children

€2,000

 

 

 

Afscheid events –

OV levert een bijdrage aan de jaarlijkse groep 8 musical, afscheidscadeautjes en afscheidspizza-avond als de kinderen onze school bijna gaan verlaten.

This includes the annual musical performance, leaving gifts and other events associated with the time when our older students are getting ready to leave our school family. 

€2,500
Special events –

We proberen ieder jaar geld uit te geven aan een groot project dat een verschil kan maken voor de hele school. In 2020 hebben we geholpen met aanleggen van de nieuwe schooltuin door aanschaf van picknicktafels en planten.

We try to spend some money every year on a big project that will make a difference to the whole school. Last year we were able to help the parental volunteers make the new school garden by paying for the picnic tables and some planting. 

€2,500

 

 

 

 

Ieder jaar koopt de OV boeken, planten, meubels, speelgoed en gereedschap om de leraren the helpen hun klaslokaal een fijne omgeving te maken. Leraren kopen wat ze nodig hebben en het OV betaalt hiervoor met het gedoneerde geld van de ouderbijdrage.

Het geld is echt onmisbaar en wordt gebruikt voor goed OGO onderwijs.

Every year the OV buys books, plants, furniture, toys and the equipment to help te

achers make their classrooms great places to be. Teachers buy what they need and the OV pays with the money that parents and guardians have donated.  

Teacher Patty ten Barge says:

We use the parent council money to purchase valuable materials that are too expensive to purchase from the pot of learning materials.
Do you see the dog basket and the dachshund in the photo?
We paid for this with money from the contribution. We bought the picture book that again connects to this dog with learning materials.
Do you see the stove where children put their shoes in the Sinterklaas time?
It was bought years ago with the money!
That money is really indispensable and is used for good OGO education in our classes.

Vieringen/ Celebrations

De school heeft een traditie van het vieren van de Sinterklaasintocht, Kerst, Lente en andere evenementen gedurende het jaar. Het OV betaalt voor de meeste activiteiten en helpt vrijwillig met versieren en organiseren. Zonder geld van de ouders middels de ouderbijdrage zouden deze vieringen niet mogelijk zijn.

The school has a tradition of celebrating the arrival of Sint, Christmas, Spring, and other events throughout the year. The OV pays for most of these activities and provides volunteer to help with the decoration and organization. Without the money you provide to the OV these events would not be possible.

Afscheid events Groep 8

Ieder jaar organiseert de school activiteiten voor groep 8 leerlingen voordat ze de school verlaten voor een middelbare school. Er wordt een musical aangekocht en opgevoerd (een hoogtepunt van het jaar voor de hele school! Een pizza-avond met afscheidscadeautjes. De OV bijdrage van €2,500 was vorig jaar gebruikt voor het maken van geweldige herinneringen voor de kinderen.

Every year the school organizes a series of events for our Group 8 students as they get ready to move to their next schools. The students perform a musical – which is usually a big event for the school community. A celebratory meal with gifts for the leaving students is also organised. The OV contributed €2,500 last year to help pay for these events and to make sure that the GP8 students leave with some great memories.

Special Projects

In de afgelopen 18 maanden hebben ouders vrijwillig hun tijd besteed om het stuk land achter de school te transformeren naar een fijne tuin. Hier  kunnen kinderen en betrokkenen bij de school spelen, leren en ontspannen. De OV was blij te kunnen bijdragen aan de tuin door de tuinmeubelen en ander gereedschap dat de vrijwilligers nodig hadden, te financieren.

Over the last 18 months parents have volunteered many days of their time to transform the plot of land next to the school into a pleasant garden where students and members of the wider school community can play, learn and relax. The OV was pleased to be able to assist with this work by paying for the garden furniture and other equipment that the volunteers needed.