Basisschool De Zuiderzee is één van de zes Basisscholen van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam afgekort ABSA. De Stichting ABSA vormt formeel het ‘bevoegd gezag’ van deze zes Amsterdamse Algemeen Bijzondere Basisscholen, die verspreid liggen over Amsterdam:

  • Basisschool Het Gein in Zuidoost
  • Basisschool De Zuiderzee en Basisschool Het Podium op IJburg
  • Basisschool Piet Hein op de Oostelijke Eilanden
  • Basisschool Elzenhagen in Noord
  • Basisschool De Zevensprong in Nieuw-Sloten

Het bestuursbureau van ABSA is gevestigd op IJburg (zie adreslijst).
Dhr. Geert-Jan Nelson is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en te bereiken via geertjannelson@absascholengroep.nl

De 6 ABSA scholen hebben samen zo ‘n 2600 leerlingen en de ABSA Scholengroep is daarmee een middelgrote speler in het Amsterdamse onderwijsbestuurlijke veld. In de statuten van de stichting is vastgelegd, dat de afzonderlijke scholen een grote mate van zelfstandigheid hebben en houden in de wijze, waarop zij hun onderwijsconcept en schoolprofiel vorm willen geven. Op dit moment bestaat het bestuur van stichting ABSA uit zes leden, waaronder enkele ouders met kinderen op één van de scholen binnen de stichting.

Het schoolbestuur zorgt voor zo gunstig mogelijke condities waarbinnen de scholen hun kerntaak -goed onderwijs- kunnen uitvoeren. Samen met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad formuleert het schoolbestuur daartoe beleid op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. Het bestuur ziet er in samenspraak met de geledingen voorts op toe, dat dit beleid wordt uitgevoerd.

Op de website van ABSA www.absascholengroep.nl vindt u diverse documenten die voor u van belang kunnen zijn zoals ons klachtenreglement en een ‘protocol informatierecht gescheiden ouders’. Voor de liefhebbers zijn daar ook interne nieuwsbrieven en beleidsstukken te lezen.

2014-11 ABSA-jaarverslag