Zoals elke basisschool heeft De Zuiderzee een medezeggenschapsraad (MR). Ouders hebben immers wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. 

De MR gaat over zaken die de hele school of meerdere leerlingen aangaan, dus niet over individuele problemen of bijvoorbeeld een klacht van een ouder. Deze individuele zaken kunt u rechtstreeks met de docent of de directeur bespreken.

Taken MR

De MR denkt mee over onderwerpen als geldbesteding, het gebouw, vakantierooster en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook schoolprofiel en imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad.

De Medezeggenschapsraad komt zo’n 6 x per jaar bij elkaar. U kunt de notulen lezen op het bord rechts van de ingang van de school.

De school is ook vertegenwoordigd in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA), waar De Zuiderzee deel van uit maakt.

Bevoegdheden MR

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat zij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder; in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen, als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

Huidige MR-leden

Leerkrachten:

  • Marijke Stienstra (groep 4A)
  • Mim van Wingerde (groep 6A)
  • Patty ten Barge (groep 1/2B)

Ouders:

  • Jeroen van Leersum (voorzitter, vader van Denym en Amber)
  • Johan  Verhage (vader van Boris)
  • Jurriaan Noij (vader van Caspar)

Huidige GMR-leden

  • Maartje Neefjes (onderbouwcoördinator en leerkracht groep 1-2B namens de leerkrachten
  • Boes Boswijk (vader van Parel) namens de ouders.

Belangstelling over vragen?

Heeft u belangstelling voor deelname in de MR, of wilt u graag meer weten of iets agenderen, aarzel niet om met een van ons contact op te nemen. Dat kan persoonlijk, of via medezeggenschapsraad@abbsdezuiderzee.nl