Ziekmelden

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, kunt u dit telefonisch doorgeven tussen 8.00 u. en 8.20 u. Als uw kind niet op school is, zonder dat wij daarvan bericht hebben gekregen, maken wij ons ongerust. Wij zullen dan vanaf 8.45 u. telefonisch contact op proberen te nemen. Verzuim zonder bericht registreren wij als ongeoorloofd.

GGD

De gemeentelijke gezondheidsdienst is betrokken bij de schoolgezondheidszorg. Tijdens de basisschoolperiode wordt uw kind twee keer opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts of jeugdverpleegkundige. Indien nodig kan er ook vaker onderzoek plaatsvinden. De schoolarts en/of jeugdverpleegkundige nemen ook deel aan het ZBO.

Besmettelijke ziekten

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, moet u dit melden op school. Wij volgen dan de richtlijnen van de GGD. Dit geldt ook voor hoofdluis.

Medische zorg op school

Als uw kind medicijnen of medische zorg nodig heeft op school, dient hierover overlegd te worden met school. De leerkracht en de intern begeleider zullen hierbij handelen volgens het protocol ‘medisch handelen en medicijngebruik’.

Als uw kind ziek wordt op school nemen wij contact met u op en verzoeken u uw kind op te halen.

Als uw kind een ongeluk(je) krijgt op school, handelen wij als volgt:

–          Bij niet ernstige ongelukken (bloedneus, schaafwond) verlenen wij eerste hulp. Er is altijd iemand met een BHV/EHBO diploma op school aanwezig.

–          Bij ernstigere ongelukken of bij twijfel zullen wij eerste hulp verlenen en u bellen, zodat u zelf met uw kind naar de huisarts of het ziekenhuis kunt gaan. Het is van belang dat op school uw telefoonnummer en een noodnummer bekend zijn. Als u niet telefonisch bereikbaar bent, zal iemand van school met uw kind naar de huisarts of het ziekenhuis gaan. Indien noodzakelijk bellen wij 112.

BHV

Op de Zuiderzee is een team van Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) actief. De BHV-ers zijn geschoold in EHBO, brandbestrijding en ontruiming en gaan jaarlijks op herhalingstraining. Een aantal keer per jaar wordt met de kinderen geoefend wat zij bij een alarmmelding moeten doen. De BHV-ers houden zich ook bezig met de veiligheid in en rond de school. Zij worden daarbij ondersteund door externe organisaties.

 Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in gewichtige omstandigheden worden verleend. U dient dit verlof aan te vragen bij de directeur met een verlofformulier (verkrijgbaar bij de conciërge of de administratie). De aanvraag dient minimaal twee weken voor de verlofdatum te worden ingediend. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een huwelijk of sterfgeval van naaste familie of een religieuze of wettelijke verplichting. Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte. Wanneer het (seizoens-) werk van de ouder(s) er de oor­zaak van is dat een gezin niet tijdens de vastgestelde vakanties met elkaar op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid om buiten de vakanties om verlof te krijgen.

Een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar en moet zes weken voor de verlofdatum worden ingediend. U kunt nalezen in welke gevallen wel en geen verlof kan worden verleend op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

Op ongeoorloofd verzuim wordt streng toezicht gehouden. Hieronder valt ook het verzuim rond vakanties (luxeverzuim). De scholen zijn verplicht al het verzuim te melden van kinderen die rond vakanties niet op school aanwe­zig zijn. De ouder(s) /verzorger(s) worden altijd opgeroepen door de leerplichtambtenaar voor verhoor om het verzuim van hun kind(eren) toe te lichten. De leerplichtambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat zij bij een geconstateerde overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal kunnen opmaken. Een proces-verbaal wordt afgehandeld door Justitie. Als ouder(s)/ verzorger(s) kunt u bij problemen of vragen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaren van stadsdeel Oost.

 

Verder naar ‘onderwijsinhoudelijke informatie’

Terug naar ‘praktische informatie’